RB TRAVEL LOGO

  ENGLESKI  HRVATSKI

Petak, 01 Veljača 2019 11:02

OPĆE UPUTE I NAPOMENE

OPĆE UPUTE I NAPOMENE "T.A. RB travel" ZA KORISNIKE TURISTIČKIH ARANŽMANA sastavni su dio svakog programa turističkih paket aranžmana i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu Ugovor) , putničke agencije "RB travel d.o.o." kao odgovornog organizatora, A.Medulića 8, Rijeka, ID-KOD:HR-AB-51-040161223 (u daljnjem tekstu Organizator).

I. PREDMET UGOVORA O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA I STRANKE.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze Organizatora i ugovaratelja putovanja, odnosno treće osobe, u slučaju kada ugovaratelj sklapa ugovor u korist treće osobe (u daljnjem tekstu Putnik). U tom slučaju Putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema Organizatoru, koji je u obvezi ispuniti prema Putniku ono što je ugovaratelj putovanja ugovorio u njegovu korist. Ugovaratelj putovanja jamči i odgovara za točnost svih podataka koje je dao organizatoru putovanja, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ovlašten od Putnika dati njegove/njezine osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz Ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

VAŽNO! Ukoliko je u pojedinom programu ili ponudi objavljena napomena različita od objavljenih u točkama ovih općih uputa, primjenjuje se napomena objavljena u programu / ponudi.

Za PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA, gdje RB travel nastupa kao posrednik, primjenjuju se Opći uvjeti odgovornog organizatora.

II. PRIJAVE I UPLATE.

Prijave se mogu izvršiti u našoj poslovnici, te u svim od nas ovlaštenim putničkim agencijama, kao i dostavom potrebnih podataka telefonom, faxom, e-mailom, internetom ili poštom. Temeljem prijave Organizator će putniku ponuditi «Ugovor». Potpisivanjem «Ugovora» s klauzulom «potpisom potvrđujem» putnik potvrđuje da je suglasan s ugovorenim sadržajem aranžmana, «Općim uputama i napomenama» kao i ponudom osiguranja, te u cijelosti prihvaća sve uvjete. Ugovor se smatra sklopljenim i ako nije potpisan od strane putnika, a suglasnost ugovornih strana je potvrđena faxom, poštom, e-mailom ili internetom, uplatom na ŽIRO račun Organizatora ili stavljanjem na raspolaganje broja kreditne kartice. Prilikom prijave obvezatna je uplata akontacije u visini od najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana. Ostatak do punog iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije polaska. Izuzetak su SKI aranžmani, koji se do punog iznosa uplaćuju do 01.12. tekuće godine. Ugovor se smatra obvezujućim od trenutka uplate odgovarajućeg iznosa u ugovorenom roku.

III. CIJENE PROGRAMA.

Cijene aranžmana određene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Organizator zadržava pravo promjene cijena najkasnije 20 dana pred početak putovanja, a kasnije samo ako nastupe okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, niti spriječiti (promjena tečaja valuta, promjena troškova prijevoza, goriva, pristojbi i sl.). Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost putnika. U slučaju povišenja cijena većeg od 10% , putnik ima pravo raskinuti ugovor bez prava na naknadu štete.

V. PUTNO OSIGURANJE. Cijene programa ne uključuju putno osiguranje. U skladu sa zakonom o poslovanju putničkih agencija, kod potpisivanja «Ugovora», uz program putniku će biti ponuđeno putno osiguranje. Obavijest o paketu putnog osiguranja (zdravstveno, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, rizik od otkaza putovanja) Putnik će dobiti u agenciji. Preporučujemo paket putnog osiguranja osiguravajućeg društva Allianz Zagreb d.d. pri čemu RB travel d.o.o. sudjeluje samo kao posrednik.

V. ODUSTAJANJE OD PROGRAMA / OTKAZ OD STRANE PUTNIKA.

Ukoliko ste prisiljeni otkazati aranžman, molimo da to učinite pismenim putem kod prodajnog mjesta na kojem ste izvršili prijavu i uplatili akontaciju. Datum otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova, kako slijedi:

  • do 30 dana prije polaska 10% od cijene aranžmana, a min. 100,00 kn,
  • 29 -22 dana prije polaska 25% od cijene aranžmana,
  • 21 - 15 dana prije polaska 50% od cijene aranžmana,
  • 14 – 8 dana prije polaska 80 % cijene aranžmana,
  • 7 – 0 dana prije polaska 100 % od cijene aranžmana,
  • nakon polaska, 100 % od cijene aranžmana.

PRIVATNI IZLETI i TURE podliježu posebnim otkaznim troškovima, te za otkaz 14 – 0 dana prije polaska zadržavamo 100% cijene aranžmana.

  • Ako aranžman ne otkažete u jednom od navedenih rokova ili ne otputujete, zadržavamo ukupnu uplatu.
  • Nepovoljne vremenske prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile.

VI. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA.
Na osnovi važećih zakonskih propisa, Organizator zadržava pravo na otkaz putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi minimalan broj putnika naznačen u pojedinom programu. Organizator može potpuno ili djelomično otkazati program i u slučaju ako, prije ili za vrijeme njegove provedbe nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti ukloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje programa, organizatoru bile opravdan razlog da program ne objavljuje ( rat, nemiri, štrajkovi, teroroističke akcije, elementarne nepogode, sanitarni poremećaji, kašnjenja prijevoznih sredstava, promjene voznih redova i sl.).

VII. OBVEZE ORGANIZATORA.

Organizator je dužan pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena programom i skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u svojoj djelatnosti. Organizator odgovara zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana zbog neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja s osiguravajućom kućom Allianz d.d. Organizator, odnosno djelatnik agencije u kojoj se uplaćuje aranžman, dužan je ugovaratelja putovanja upoznati s osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja.


VIII. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA.
Organizator zadržava pravo izmjene dana, sata i smjera polaska, bez obveze naknade štete Putniku, ukoliko je do takve promjene programa došlo iz opravdanih razloga, na koje Organizator nije mogao utjecati niti predvidjeti. Organizator zadržava pravo smještaja Putnika u objekt različito imenovan od objekta u programu ili ponudi, iste ili više kategorije na vlastiti trošak, zbog promjena na samom odredištu izvan njegove krivnje ( npr. prebukiranost hotela ), bez obveze naknade štete putniku. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih nastupom izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Organizator ne preuzima odgovornost zbog štete nastale izmjenom programa uslijed izmjene vremena polaska i dolaska prijevoznih sredstava i kašnjenja zbog odlaganja odlaska. Organizator ne isplaćuje nikakve odštete ili naknade za usluge koje nisu bile iskorištene krivnjom Putnika. Ako je Ugovaratelj sklopio Ugovor kao «Last minute» ( putovanje u posljednjem trenutku) ili po «Fortuna sistemu» ( uplate za hotel niže kategorije, a koristi se hotel više kategorije ukoliko ima mjesta), tada Putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio putovanje, pa zbog toga nema pravo prigovora prema Organizatoru.

IX. OBVEZE ORGANIZATORA KOD IZMJENE UGOVORENE USLUGE.

Ako Organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, izvan razloga koji isključuju odgovornost Organizatora iz t.VI. i VII., dužan je o tome bez odgode obavijestiti Putnika, te mu istovremeno ponuditi izmijenjeni Ugovor ili zamjenski aranžman. Putnik je dužan na novu ponudu odgovoriti u roku od 2 (dva) radna dana. Ako se ogluši, smatra se da Putnik nije prihvatio ponudu, te ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od 8 dana. U slučaju prihvata izmijenjenog Ugovora ili zamjenskog aranžmana, Putnik nema nikakvih potraživanja prema Organizatoru s bilo kojeg osnova, osim prava na povrat dijela cijene ako zamjenski aranžman ima nižu cijenu.


X. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA.

Ponuđeni smještajni objekti, prijevozna sredstva i druge usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa/ponude. Komfor i usluge pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, te su standardi smještaja i usluga u svakoj državi različiti i nisu usporedivi, te na njih Organizator ne može utjecati.

XI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PUTNIKA.

Putnik je dužan Organizatoru prilikom prijavljivanja pružiti podatke i predati dokumente potrebne za organizaciju aranžmana. Dužan je skrbiti o svojim dokumentima, stvarima i osobnoj sigurnosti, te pobrinuti se osobno, da mu osobne isprave i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene carinskim, zdravstvenim i drugim administrativnim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuje, te uvjete koje određuje prijevoznik. Ako zbog nepoštivanja carinskih propisa putniku bude osporeno daljnje putovanje, kao i u slučaju gubitka ili krađe dokumenata, svi nastali troškovi oko povratka kao i zbog neiskorištenih usluga iz programa, padaju na teret putnika. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom Organizatora i izvršitelja usluge u dobroj namjeri, kao što bi činio svaki prosječan čovjek. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara Organizatoru za počinjenu štetu. Putnik odgovara za štetu Organizatoru putovanja ako iznosi neistine koje povređuje njegovu čast i ugled.


XII. PRTLJAGA.

Kod aranžmana s organiziranim prijevozom, Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage prema određenim standardima. Ukoliko nije drugačije navedeno u programu ili ponudi, ograničenja prtljage jesu: 15 kg za charter letove, 20 kg za redovne zrakoplovne linije, 2 putna kofera uobičajene veličine za autobusni prijevoz. Djeca do 2 g. nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, i ne odgovara za oštećenja, manjak, gubitak ili krađu prtljage. Putnik sam snosi troškove prijevoza viška prtljage u zrakoplovnom prijevozu.

XIII. REKLAMACIJE.

Putnik je dužan upoznati se s opisom programa. Odmah po uočenom propustu zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja Ugovora, Putnik je dužan prigovor uputiti na samom mjestu pružanja usluga, predstavniku Organizatora i/ili pružatelju usluga, koji su dužni u što kraćem roku riješiti taj prigovor. Pritom je Putnik dužan surađivati pri rješavanju prigovora. Ukoliko Putnik ne ishodi zadovoljavajuće rješenje prigovora, dužan je s predstavnikom Organizatora sastaviti pisanu potvrdu, koju potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak. Ukoliko predstavnik ili pružatelj usluga odbiju potpisati potvrdu, istu mogu potpisati i drugi vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru. Pisanu potvrdu i sve odgovarajuće dokaze (npr.račune, fotografije) kojim se u cijelosti argumentira prigovor, Putnik je dužan dostaviti Organizatoru najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja, u protivnom Organizator nije dužan razmatrati prigovor. Organizator je pravodobne i potpune prigovore dužan riješiti u roku od 15 dana od dana primitka. Rok se može produžiti za narednih 15 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora, o čemu je Organizator dužan pismeno obavijestiti Putnika. Dok Organizator ne odluči o prigovoru, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka prigovora, Putnik se odriče prava na tužbu i posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove, arbitraže, a naročito davanja informacija u javna glasila i medije. Naknada štete zbog neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja Ugovora, ne može biti veća od cijene aranžmana, čime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete. Razmjerno sniženje cijene može se utvrditi u odnosu na iznos neiskorištenog dijela usluge ili razlike u ugovorenoj kategoriji smještajnih i drugih kapaciteta i usluga. U slučaju sudskog spora, stranke ugovaraju mjerodavno hrvatsko pravo, te nadlažnost Suda prema sjedištu Organizatora.


XIV. JAMČEVINA. Organizator kod osiguravajuće kuće Allianz Zagreb d.d. ima zaključenu važeću Policu za osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana. Putnik treba u slučaju organizatorova stečaja u najkraćem roku kontaktirati Osiguravajuće društvo Allianz d.d. Zagreb, telefon 01/3670 367, telefax 01/3670 355, te je dužan priložiti dokaz o uplati putovanja.


XV. POSEBNE UPUTE
UOBIČAJENO VRIJEME SMJEŠTAJA U HOTELE je iza 14.00h,u APARTMANE iza 17.00h, a izlazak do 10.00h. Kasni dolazak u smještajne objekte ( iza 20.00h ) potrebno je posebno najaviti.
OSOBNI TROŠKOVI: uobičajene usluge koje se naplaćuju na licu mjesta su: piće, wellness usluge, garaža, dostava obroka u sobu, sportski sadržaji, minibar, telefon, internet i dr.

XVI. TAJNOST I POVJERLJIVOST PODATAKA
Politika zaštite privatnosti Agencije sastavni je dio ovih Općih uputa i napomena, a objavljena je i redovno ažurirana na našim web stranicama, te uvijek dostupna na upit Agenciji. Vaše osobne podatke kao i osobne podatke osoba za koje tražite naše usluge, koristimo isključivo radi pružanja usluga radi kojih ste nas kontaktirali. Osobne podatke proslijeđujemo trećim osobama samo ukoliko su angažirani u svojstvu pružatelja usluga koje ste rezervirali, ukoliko je to naša zakonska obveza ili je u javnom interesu, te ukoliko je to nužno radi zaštite Vaše sigurnosti ili sigurnosti drugog pojedinca.

Pročitano 637 puta
  • Pošalji prijatelju